äéøåèñä - íéìùåøé øúé"á

1939 úðùá äãñåðúåéåôéìà éúù

íéòéáâ 5


éãè , äçìî:éúéá ïåéãèöéà
íéôåö 13000 : úìåáé÷


øåçù,áåäö :ïåãòåîä éòáö


úéîåàì äâéì - äéøåèñä

1996 ãò 1954 úðùî

úåðåò 27
íé÷çùî 826
úåðåçöð 322
å÷éú úåàöåú 257
íéãñôä 247
åò÷áåä íéìåâ 1057
åâôñð íéìåâ 952

1995 äéìöøä éáëî ìò 8:1 :úéîåàì äâéìá äåáâ ïåçöð
1994 äãåäé éðá éãéá 8:2 : úéîåàì äâéìá äåáâ ãñôä
1954,1968,1981,1992 -
úéîåàì äâéìì äúìò íéîòô 4
1955,1980,1991 - úéîåàì äâéìî äçãåä íéîòô 3

1976 - 16 - úçà äðåòá äåáâä å÷éúä úåàöåú øôñî
1991 - 20 - úçà äðåòá äåáâä íéãñôä øôñî
1993 - 71 - úçà äðåòá äåáâä úåãå÷ðä øôñî
1994 - 75 - úçà äðåòá åò÷áåäù íéìåâ ìù áøä øôñîä
1994 - 66 - úçà äðåòá åâôñðù íéìåâ ìù áøä øôñîä
- 19 - úçà äðåòá ãçà ï÷çù éãéá åò÷áåäù íéìåâ ìù áøä øôñîä áééðùøâ øéîéãìå
1956 - éøéùò íå÷î , úéöøà äâéì - øúåéá êåîð íå÷éî


úéîåàì äâéìá íå÷éî íéîòô øôñî
1 2
2 6
3 3
4 2
5 1
6 2
8 1
9 1
10 1
11 3
12 1
13 1
14 2
16 1


ישארה דומעל הרזחב