דיקפת

תמדוק הצובק

הדיל ךיראת

הנוע

םש

רעוש

א"ת רתי"ב

24.9.71

2

ןייפנרוק קיציא

רעוש

ןאש תיב לעופה

13.9.67

2

ןממ ימולש

םלב

הסדוא

7.9.63

5

קאיטרט יגרס

ינמי ןגמ

-

4.9.71

3

יול קילומש

ןגמ

הינתנ יבכמ

 

1

במוד יסא

ילאמש ןגמ

א"ת לעופה

4.9.71

2

םלסמא דוד

ןגמ

-

12.7.76

2

יערד ןנער

ןגמ

-

13.7.68

5-

הליחכ דוהא

ןגמ

-

25.8.76

2

םויבלא םעונ

רשק

דודשא ינוריע

11.2.72

1

בוקינסלט ןא'ז

רשק

-

22.1.72

6

יחרזמ ןתיא

רשק

א"ת רתי"ב

22.4.69

4

גייוש ןנור

רשק

דבנוה טשפשוק

16.5.70

2

טנושיפ ןווטשיא

רשק

ןולוח 'פצ לעופה

10.9.70

2

סיסקובא יסוי

רשק

דבנוה טשפשוק

26.9.66

2

יולאש ןפטס

רשק

א"ת יבכמ

31.10.70

1

רהוז קיציא

ץולח

ג"ר לעופה

30.3.70

5

יזרח ןנור

ןטפק-ץולח

ןלכמ

1.2.64

9

הנחוא ילא

ןמאמ

צלש"ר ינוריע

3.1.51

2

ןהכ ילא

ישארה דומעל הרזחב